Ministr Plaga předal ceny v oblasti vysokého školství a vědy

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 znají své vítěze. Z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzali ocenění vynikající studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů, špičkoví vědci a vědkyně a nově také vyučující na vysokých školách. Na slavnostním ceremoniálu v Senátu byla předána rovněž Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a Cena Milady Paulové určená vědkyním za celoživotní přínos vědě.

Více informací

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 znají své vítěze. Z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzali ocenění vynikající studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů, špičkoví vědci a vědkyně a nově také vyučující na vysokých školách. Na slavnostním ceremoniálu v Senátu byla předána rovněž Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a Cena Milady Paulové určená vědkyním za celoživotní přínos vědě.

Vzdělání je hodnota a vzdělávání je potřeba oceňovat, stejně jako je potřeba oceňovat výsledky vědy a výzkumu. Dáváme tak společnosti signál, že vzdělávání, věda výzkum jsou pro nás skutečně důležité. Jsem proto rád, že jsme dnes mohli ocenit tolik mimořádných studentů, vědců a pedagogů,“ řekl laureátům ministr Plaga.

SEZNAM LAUREÁTŮ CENY MŠMT ZA ROK 2019

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole získali:

 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., který působí na Oddělení didaktiky fyziky Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Docent Bochníček vyučuje fyziku a didaktiku fyziky a mimořádným způsobem se zasazuje o popularizaci těchto disciplín.
 • PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D., který působí na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Doktor Gráf se věnuje didaktice anglického jazyka a vzdělávání budoucích učitelů. Úspěšně propojuje výuku s vlastní výzkumnou činností, do které zapojuje i své studenty.
 • doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D., který působí na Katedře matematiky Fakulty elektrotechnické na Českém vysokém učením technickém v Praze. Docent Habala vyučuje matematické předměty a je autorem velkého množství volně dostupných multimediálních studijních materiálů.
 • PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., která působí v Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání a na Katedře didaktické a výpočetní techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Doktorka Rohlíková se zaměřuje na využívání technologií ve výuce, e-learning a distanční vzdělávání.
 • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D., který působí v Ústavu fyzikální chemie Fakulty chemicko-inženýrské na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Profesor Slavíček mimořádným způsobem kombinuje svou vzdělávací a vědeckou činnost v oboru chemie.

Cenu za mimořádný čin studentů získala Bc. Martina Vaněčková (Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze) za obětavost a osobní statečnost při záchraně lidského života. Společně s dalšími lidmi pomohla v okamžiku ohrožení života malé holčičky, která se topila. 

Cenu v bakalářském studijním programu získali:

 • Bc. Ondřej Havelka (Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci) za práci spojenou s velmi kvalitní publikací prezentující inovativní využití laserových technik k přípravě nanočástic s vysokou užitnou hodnotou.
 • Bc. Jaroslava Ježková (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity), která se specializuje na fluviální geomorfologii, spoluorganizovala Geomorfologickou konferenci a akci Noc vědců.
 • Bc. Ravi José Tristao Ramos (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity) za práci na bakalářském projektu, v rámci nějž vyvinul nový algoritmus pro fylogenetickou analýzu i nový algoritmus pro lokální seřazení sekvencí, které pak implementoval do webového serveru pro genomovou fylogenezi.

Cenu v magisterském studijním programu získali:

 • Ing. Miroslav Berka (Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně) za vynikající studijní výsledky a za významnou vědecko-výzkumnou činnost v oblastech regulace klíčení semen rostlin a biologické ochrany rostlin před jejich mikrobiálními patogeny.
 • Ing. Vojtěch Kumpošt (Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze) za práci, jejíž výsledky zásadně přispěly k novým objevům na poli výzkumu mechanizmů vzniku epileptických záchvatů a byly publikovány v prestižním časopise Nature Neuroscience.
 • MgA. Pavel Zemen (Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně) za výjimečné studijní výsledky a významné úspěchy v mezinárodních klavírních soutěžích a na renomovaných hudebních festivalech.

Cenu v doktorském studijním programu získali:

 • Ing. Tomáš Halenkovič, Ph.D. (Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice) za rozšíření poznatků v oblasti výzkumu chalkogenidových materiálů a jejich tenkých vrstev. Výsledky jeho práce byly prezentovány v mezinárodních impaktovaných časopisech.
 • Mgr. Jana Havlová (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), která i přes svůj sluchový handicap vystudovala práva na Masarykově univerzitě, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Jejím hlavním zaměřením je oblast lidských práv. Konkrétně se zajímá o problematiku neslyšících – jejich pracovní a společenské zařazení.
 • Ing. Jiří Vrána, Ph.D. (Fakulta chemicko-inženýrská Vysoké školy chemicko-technologické v Praze) za výzkum distribuovaných elektrochemických úložišť energie, v rámci kterého vyvinul inovativní řešení vanadových průtočných baterií.

Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací získali:

 • prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. za výzkum vlastností nových dvojrozměrných materiálů, jejichž publikace dosáhly mimořádného ohlasu. Teoretické studium vlastností 2D materiálů přináší aplikační potenciál v katalýze, v elektronice a spintronice a přispívá k lepšímu porozumění rozdílů mezi vlastnostmi dvojrozměrných a trojrozměrných materiálů.
 • doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. za výzkum v behaviorální ekonomii a ekonomii informací. Mezi hlavní výzkumná témata laureáta patří teorie racionální nepozornosti, problematika chování lidí a státu a makroekonomické otázky, jejichž řešení je předmětem prestižního ERC Starting grantu a publikací ve významných vědeckých časopisech.

Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy v Evropském výzkumném prostoru získala doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. za výzkum magnetických nanočástic a dvojdimenzionálních materiálů. V roce 2016 získala jako jediná z České republiky startovní grant Evropské výzkumné rady (ERC), který je určen nadějným vědcům na rozjezd vlastních skupin. Pětiletý projekt TSuNAMI se věnuje magnetickým spinovým hybridům pro biomedicínské a kvantové informační technologie.

Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos vědě získala prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., za celoživotní přínos vědě v oblasti jazykovědy. Profesorka Čechová se zabývá výzkumem současného českého jazyka se zaměřením na zlepšení jeho úrovně. Věnuje se zejména stavu znalostí a komunikačních dovedností mládeže a přípravě koncepce vyučování češtiny pro všechny typy a stupně škol. Intenzivně se také zabývá zvyšováním vzdělanosti stávajících i budoucích učitelů, ale i veřejnosti. 

Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy za dlouhodobé působení v oblasti charitativní, dobrovolnické a osvětové činnosti vykonávané v rámci studentských spolků.

Zdroj: MŠMT

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme