Náměstek Velčovský jednal na Radě EU pro konkurenceschopnost

29. listopadu se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU pro konkurenceschopnost, kterého se zúčastnili ministři odpovědní za agendu výzkumu. Delegaci ČR na zasedání Rady EU vedl náměstek pro řízení sekce Evropských strukturálních a investičních fondů a EU na MŠMT Václav Velčovský.

Více informací

29. listopadu se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU pro konkurenceschopnost, kterého se zúčastnili ministři odpovědní za agendu výzkumu. Delegaci ČR na zasedání Rady EU vedl náměstek pro řízení sekce Evropských strukturálních a investičních fondů a EU na MŠMT Václav Velčovský.

Jednalo se o závěrečné jednání výzkumné konfigurace Rady EU během finského předsednictví a současně i o její poslední zasedání za účasti evropského komisaře pro výzkum a inovace Carlose Moedase. V nově ustavované Evropské komisi jej pro budoucí období s pozměněnou portfejí evropské komisařky pro inovace a mládež nahradí Mariya Gabriel.

Během zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost byly projednány celkem tři legislativní body a další dva body nelegislativní povahy. Předmětem jednání bylo přijetí částečného obecného přístupu k návrhu nařízení o Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT). Druhým legislativním bodem jednání Rady EU bylo schválení zprávy o pokroku k rozhodnutí o Strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu. Třetím legislativním bodem na programu jednání Rady EU bylo přijetí částečného obecného přístupu k tzv. „recitálům“ a Příloze č. IV návrhu nařízení k 9. rámcovému programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021-2027). Předmětem této části nařízení jsou přitom synergie mezi rámcovým programem a dalšími komunitárními programy EU.

Synergické využívání finančních nástrojů EU považujeme za jeden ze stěžejních aspektů implementace komunitárních programů v nadcházejícím období Víceletého finančního rámce EU. Se synergiemi máme ostatně bohaté zkušenosti již nyní, kdy se nám daří využívat Evropské strukturální a investiční fondy pro financování projektů rámcového programu Horizontu 2020 na principu tzv. ʻSeal of Excellenceʼ. Návrhy projektů mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ʻMarie Skłodowska-Curie Actionsʼ předložené do výzev rámcového programu, jež jsou vyhodnoceny jakožto vysoce kvalitní a nejsou podpořeny výlučně z důvodu nedostatku rozpočtových zdrojů v rámcovém programu, jsou takto financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Na principu synergií přitom kofinancujeme i projekty podpořené Evropskou komisí z podpůrného nástroje ʻTeamingʼ. V nadcházejícím období plánujeme tuto podporu rozšířit i na ostatní projekty rámcového programu nekonsorciálního typu. Do synergií obecně vkládáme vysoké naděje a očekávání a věříme, že nám pomohou být úspěšnější v zapojování do nového rámcového programu Horizontu Evropa,“ uvedl náměstek Václav Velčovský ve svém vystoupení.      

Na programu jednání Rady EU byly dále také 2 nelegislativní body. Prvním z nich byla diskuse o návrhu nařízení, kterým bude ustaven program Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) pro výzkum a odbornou přípravu. Posledním bodem jednání Rady EU bylo poté přijetí závěrů Rady EU k aktualizované strategii EU pro bio-ekonomiku. Závěrem jednání nastupující chorvatské předsednictví představilo své priority pro 1. poloviny roku 2020.

Zdroj: MŠMT

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme