Digitalizace

Česká republika by jednoznačně měla být více online.

Více informací

Popis pilíře

Česká republika by jednoznačně měla být více online. Digitalizací služeb můžeme významně zefektivnit složky občanského vybavení. S vytvořením centrálně řízené IT sítě zase lépe koordinovat chod celé státní správy. Nejlepším praktickým přínosem propojení systémů je potom například shromáždění všech v minulosti získaných informací o občanech tak, aby je nesmyslně nemuseli předkládat i v budoucnu.

Z propracovanější informační sítě ale samozřejmě mohou těžit i podnikatelé a průmyslová sféra. České publikum bychom také měli obšírněji seznámit s aktuálními trendy výpočetní techniky, jako jsou například big data nebo technologie na bázi člověk-stroj.

V posledních letech byla v České republice sice zavedena celá řada moderních digitálních nástrojů – jen ve veřejné sféře se kupříkladu implementovalo více než 700 online řešení – celému systému doposud chyběl nějaký řád. Veřejné informační systémy a online nástroje nejsou provázány a podnikům ani jednotlivcům nepřináší komfort, jehož potenciál skrývají. A právě tady se nachází šance pro naši iniciativu.

Rozvoj moderních technologií je také velké téma Evropské unie. EU silně podporuje jak digitalizaci veřejných služeb, tak evropských podniků. S evropskou digitální agendou je tak spojena řada oblastí, do kterých EU investuje a vytváří pro ně jednotná pravidla. Konkrétně se jedná o oblasti jako telekomunikace, umělá inteligence, přeshraniční sdílení dat, ochrana soukromí a osobních údajů online, kybernetická bezpečnost a další. Česká republika je hlasitým podporovatelem budování jednotného digitálního trhu v EU. Z toho vyplývají dva velké úkoly. Za prvé kvalitně se připravovat na bruselská jednání, což zejména v oblasti digitalizace vyžaduje úzkou spolupráci mnoha ministerstev a dalších úřadů. Za druhé aktivně o tématech a příležitostech spojených s evropskou digitální agendou komunikovat jak vůči veřejnosti, tak v rámci státní správy. Dílčí úkoly, které ČR v rámci zapojení do evropské digitální agendy plní, jsou stanoveny ve strategii Digitální Česko, konkrétně v pilíři Česko v digitální Evropě.

Institucionální odpovědnost: Rada vlády pro informační společnost, MPO, MV, ÚV ČR

Manažerská odpovědnost: Vládní zmocněnec pro IT, zástupce MPO

Projekty

Jednotná digitální brána (SDG)

Jednotná digitální brána (Single Digital Gateway; SDG) je projekt Evropské unie, který má za cíl vytvořit celoevropský elektronický rozcestník a jeho prostřednictvím zjednodušit přístup k informacím, správním postupům a asistenčním službám, které občané a podnikatelé potřebují ke svému pohybu a působení v rámci Evropské unie.

Detaily

Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Stavebnictví je strategicky důležité odvětví pro hospodářství České republiky, co se týče produkce, vytváření pracovních míst a výstavby i údržby veřejného prostranství. Jde nicméně o jedno z nejméně digitalizovaných odvětví se stagnující mírou produktivity práce. V procesu výstavby se vyskytují systémové nedostatky týkající se míry spolupráce, špatné správy informací a nedostatečných investic do technologií, výzkumu a vývoje. Tyto nedostatky mají za následek nízkou efektivitu vynaložených veřejných financí a vyšší finanční riziko kvůli možným nepředvídatelným překročením výdajů, opožděným dodávkám staveb veřejné infrastruktury a dodatečným změnám dokumentace stavby. BIM (informační modelování staveb) je jedním z efektivních nástrojů pro naplnění principů udržitelné výstavby v celém životním cyklu stavby. A to jak ve fázi koncepčního návrhu, tak při výstavbě, provozování i po dožití stavby. BIM je též velmi přínosný při změnách dokončených staveb (rekonstrukcích).

Detaily

Jaké výhody přináší sdílení dat mezi podniky a veřejnou správou (B2G) nebo mezi firmami navzájem (B2B)?

Proč by z dat měl profitovat pouze jejich vlastník, když jejich sdílením mohou například vznikat nové užitečné služby? Sdílení dat, ať již mezi firmami navzájem, nebo jejich poskytování veřejným institucím, je fenomén, který se pomalu rozbíhá i v České republice. Datová spolupráce může být přínosná v mnoha sektorech. Za všechny uveďme oblast dopravy, kde spolupráce soukromých poskytovatelů dopravních služeb s úřady může zefektivnit plánování a řízení dopravy ve městě.

Detaily

Vysílání DVB-T2

Pojem DVB-T2 představuje novou generaci digitálního televizního vysílání, které se v Česku stane již během několika let standardem.

Detaily

5G

Pátá generace bezdrátových systémů je chystaným standardem pro mobilní sítě, který v budoucnu nahradí aktuálně používanou platformu 4G. Oproti ní se liší až desetkrát vyšší rychlostí přenosu.

Detaily

Sdílejte s námi vaše know-how

Přidejte se k nám na cestě za budoucností podle našich představ

Připojte se

Spolupracujeme